Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Paweł Roskowiński

Tomasz Paweł Roskowiński

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 69, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej stała I/3/2018 członek
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej stała I/4/2018 członek
Komisja skarg, wniosków i petycji stała III/19/2018 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 10:57:29 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-20 14:42:18 Testowe podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sesja testowa za
2018-11-20 14:59:21 Testowe podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wicerzewodniczącego Rady Gminy Sesja testowa za
2018-11-20 15:08:30 Testowe podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Sesja testowa przeciw
2018-11-21 08:35:34 uchwala w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Testowa sesja II wstrzymał się
2018-11-20 15:24:10 testowa uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Sesja testowa za
2018-11-21 08:15:53 testowe głosowanie Testowa sesja II za
2018-11-21 08:25:37 testowe głosowanie II Testowa sesja II za
2018-11-21 08:54:29 Testowa uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Testowa sesja II wstrzymał się
2018-11-22 10:14:14 Uchwalenie porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 10:19:23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:03:16 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:38:51 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:59:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 12:02:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 12:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Uchwalenie porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad zmianą porządku obrad I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiskaa I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-30 09:56:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030. II Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-30 10:02:08 Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Skąpe. II Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 10:45:56 zmiana porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 11:12:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skąpe wotum zaufania XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:23:04 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:30:17 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:43:21 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:44:32 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030 XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:45:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzin XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:47:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Skąpe i nadania statutu XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:48:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:50:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych III XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe" XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:53:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji zadania publicznego XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 13:14:03 Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:04:15 zmiana porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:06:11 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:07:19 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F w m. Niekarzyn w zakresie budowy chodnika" XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:08:44 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:12:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:14:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:15:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:16:05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:17:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 13:10:03 przyjęcie protokołu XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:04:10 zmiana porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:08:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:10:55 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030, XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:13:18 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:26:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:29:52 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe – Cibórz na odcinku 720m" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Łąkie w związku z lokalizacją przystanku autobusowego" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:35:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem przystanku na żądanie w pasie drogi powiatowej nr 1229F w m. Łąkie" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:37:43 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skąpe na lata 2021-2030 XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:42:44 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:44:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym wraz z gruntem oraz pomieszczeniem przynależnym oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 13:14:44 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:13:56 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:08:42 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skąpe XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:11:49 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:15:04 podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:18:23 podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:21:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości oznaczonej działką nr 213/8 obręb Ołobok, prawem służebności gruntowej XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:23:29 podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1228F oraz 1223F” XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:25:36 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulic XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:27:13 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:32:53 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzew za pomnik przyrody XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:35:08 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:37:06 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:39:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 15:30:25 przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Skąpe XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:11:34 głosowanie nad poprawką do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:47:30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na lata 2020-2023 XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:06:24 zmiana porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-01-28 13:41:32 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ołobok” XXVIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-01-28 14:13:35 Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Skąpe XXVIII Sesja Rady Gminy Skąpe za