Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Leon Kantek

Marek Leon Kantek

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 85, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska stała I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
8 Budowa lampy ulicznej w m. Zawisze. interpelacja 2019-01-28 2019-02-04
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 10:57:29 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-20 14:42:18 Testowe podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sesja testowa przeciw
2018-11-21 08:35:34 uchwala w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Testowa sesja II za
2018-11-20 15:24:10 testowa uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Sesja testowa za
2018-11-21 08:15:53 testowe głosowanie Testowa sesja II za
2018-11-21 08:25:37 testowe głosowanie II Testowa sesja II za
2018-11-21 08:54:29 Testowa uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Testowa sesja II za
2018-11-22 10:14:14 Uchwalenie porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 10:19:23 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:03:16 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:38:51 Głosowanie nad zmianą porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 11:59:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 12:02:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 12:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiska I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Uchwalenie porządku obrad. I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skąpe I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Głosowanie nad zmianą porządku obrad I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony Środowiskaa I sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-30 09:56:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030. II Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-11-30 10:02:08 Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Skąpe. II Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:14:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:16:33 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:22:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:25:32 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:28:35 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:30:56 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:35:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:37:41 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:43:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:47:34 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:51:30 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:53:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:05:36 Głosowanie nad zmianą porządku obrad III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 09:19:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2018 III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-07 10:48:57 Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy Skąpe. III Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 10:15:07 Głosowanie nad zmianą porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:13:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:24:26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:26:01 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:28:04 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:28:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:30:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:32:47 Podjęcie uchwały w sprawie ustalania diet radnym Gminy Skąpe. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:44:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:45:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 12:47:29 Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Skąpe. IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2018-12-21 11:39:38 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz zwrotu kosztów podróży służbowej IV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:06:20 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie w Szkołę Podstawową w Radoszynie. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:09:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:45:52 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:46:49 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:47:53 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzonych przez Gminę Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2019 roku. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skąpe oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:51:54 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora” dla mieszkańców Gminy Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:52:57 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Błonie. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:55:38 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Darnawa. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:56:23 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Kalinowo. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Łąkie. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:57:46 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Międzylesie. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:58:35 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Niekarzyn. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 13:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Niesulice. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:00:02 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Ołobok. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:00:45 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Pałck. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:01:30 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Podła Góra. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:02:12 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Radoszyn. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:02:52 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Rokitnica. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:03:33 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:04:10 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Węgrzynice. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:04:47 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Zawisze. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:05:32 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego osiedla Cibórz i członków zarządu osiedla Cibórz. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:37:38 Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 11:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:12:26 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 14:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubrza. V Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-01-29 11:13:18 Wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 2 lit. a V Sesja Rady Gminy Skąpe przeciw
2019-03-13 12:11:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 12:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 12:16:52 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 12:20:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 12:29:49 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 12:30:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargi. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-03-13 13:04:15 Przyjęcie protokołu V sesji Rady Gminy Skąpe. VI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:44:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018-2030. VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:47:07 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:48:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:49:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia. VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw w trybie bezprzetargowym VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:51:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 13:53:01 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Skąpe VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-04-26 14:11:13 Przyjęcie protokokłu VI sesji Rady Gminy Skąpe VII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 09:10:55 Głosowanie nad zmianą porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 10:04:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skąpe wotum zaufania VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 10:34:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 10:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:05:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:06:32 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:08:28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego utworzeniu czwartej szkoły podstawowej na terenie Gminy Skąpe VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:09:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz określenia granic ich obwodów VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:10:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:52:21 Głosowanie nad przyjęciem protokołu VII sesji Rady Gminy Skąpe VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-06-14 11:12:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe VIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:39:10 zmiana porządku obrad X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:43:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:43:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ośrodek Wczasowy „IRENA” Ewa Kąpińska i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:45:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 37/2019 wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 09:47:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 10:00:05 Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Gminy Skąpe X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-07-10 10:00:57 Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Gminy Skąpe X Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:04:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019 XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:12:58 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:13:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:14:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skąpe XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:16:11 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia wygaszanego Publicznego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:55:46 Przyjęcie protokołu X sesji Rady Gminy Skąpe XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 09:42:51 zmiana porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-08-27 10:17:01 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w zakresie inwestycji drogowej w miejscowości Kalinowo XI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 12:04:38 Zmiana porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 12:58:03 Głosowanie nad zmianami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019 XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 12:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019 XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:02:20 Głosowanie nad zmianami do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:02:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:12:23 Głosowanie nad zmianami do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:12:56 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:13:51 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:14:48 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:15:46 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji dotyczącej Zarządzenia Nr Z-50/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Zielonej Górze XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:16:38 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:17:32 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:44:39 Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Gminy Skąpe XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:19:06 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-09-27 13:20:31 Podjęcie uchwały wsprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 11:35:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2019 XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 11:37:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 11:39:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 12:02:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 11:40:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Węgrzynice” XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 11:40:54 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 14:10:36 Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Gminy Skąpe XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 12:02:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 12:54:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-10-29 12:53:00 Zmiana porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:06:49 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:07:50 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:10:21 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:26:38 Przyjęcie poprawki do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:27:46 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:28:35 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 12:35:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-11-20 13:35:15 Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Gminy Skąpe XIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:12:48 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:14:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:15:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:17:38 Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:18:43 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-06 12:41:06 Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy Skąpe XV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:03:05 zmiana porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:42:54 Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:43:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:49:14 Przyjęcie autooprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:51:35 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:52:21 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:53:19 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:54:02 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:54:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 12:55:33 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2019-12-20 13:06:21 Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Gminy Skąpe XVI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:17:05 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:27:29 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:28:41 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:29:30 Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skąpe na rok szkolny 2019/2020 XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:31:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skąpe na lata 2020 – 2024 XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-01-17 14:40:22 Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy Skąpe XVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 12:54:12 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 12:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niekarzynie XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:06:47 Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 1228F w Ołoboku", XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:11:03 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Podła Góra w zakresie budowy chodnika", XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:12:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika". XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:36:15 Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Skąpe. XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 12:52:40 zmiana porządku obrad XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:13:08 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-03-20 13:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt XIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:28:03 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:29:44 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Sadki XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:31:02 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:32:02 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:34:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:35:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:36:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:38:25 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2020 roku XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:41:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie Gminy Skąpe XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 12:42:39 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-05-14 13:14:48 Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Gminy Skąpe XX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 10:45:56 zmiana porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 11:12:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skąpe wotum zaufania XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:23:04 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skąpe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:30:17 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:43:21 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:44:32 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030 XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:45:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świebodzin XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:47:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Skąpe i nadania statutu XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:48:04 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:50:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych III XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe" XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 12:53:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Skąpe do realizacji zadania publicznego XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-06-25 13:14:03 Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Gminy Skąpe XXI Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:18:51 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:11:16 zmiana porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:20:09 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:24:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:28:45 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030 XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:35:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 123/3, obręb Niesulice, gmina Skąpe XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:36:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej, usługowej oraz terenów harcerskiej turystycznej bazy noclegowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Niesulice, gmina Skąpe XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:40:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F w m. Niekarzyn w zakresie budowy chodnika" XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:43:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 09:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skąpe na rok szkolny 2020/2021 XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-08-28 11:52:24 Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Gminy Skąpe. XXII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:04:15 zmiana porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:06:11 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:07:19 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F w m. Niekarzyn w zakresie budowy chodnika" XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:08:44 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:12:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:14:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:15:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:16:05 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzewa za pomnik przyrody XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 12:17:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-09-25 13:10:03 przyjęcie protokołu XXIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:04:10 zmiana porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:08:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:10:55 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2020-2030, XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:13:18 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:18:07 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:22:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:26:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:29:52 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe – Cibórz na odcinku 720m" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Łąkie w związku z lokalizacją przystanku autobusowego" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:35:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Zmiana stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem przystanku na żądanie w pasie drogi powiatowej nr 1229F w m. Łąkie" XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:37:43 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Skąpe na lata 2021-2030 XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:42:44 Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 roku XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 12:44:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym wraz z gruntem oraz pomieszczeniem przynależnym oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-10-29 13:14:44 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Skąpe XXIV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:13:56 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:08:42 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skąpe XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:11:49 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:15:04 podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:18:23 podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:21:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie gminnej nieruchomości oznaczonej działką nr 213/8 obręb Ołobok, prawem służebności gruntowej XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:23:29 podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1228F oraz 1223F” XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:25:36 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulic XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:27:13 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:32:53 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uznanie drzew za pomnik przyrody XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:35:08 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:37:06 podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:39:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:11:34 głosowanie nad poprawką do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:47:30 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na lata 2020-2023 XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 14:05:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za usługę odprowadzania ścieków po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-11-27 12:06:24 zmiana porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 08:18:27 zmiana porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 08:39:30 przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2021 XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 08:47:45 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2021 XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:13:55 przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2021-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2021-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:19:43 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2020 rok XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:21:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe, XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:28:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego (chodnik Podła Góra), XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego (chodnik Niekarzyn), XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:31:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego (chodnik Węgrzynice), XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:33:20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubuskiego (chodnik Cibórz), XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:35:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F Skąpe – Cibórz na odcinku 720m", XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:37:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skąpe na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:39:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:40:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 10:16:25 Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Skąpe XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2020-12-23 09:24:25 przegłosowanie poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe XXVII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-01-28 13:41:32 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ołobok” XXVIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-01-28 14:13:35 Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Gminy Skąpe XXVIII Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:21:01 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:23:32 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:25:42 podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia, XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:29:17 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:31:22 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią ścieków XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:35:19 podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:37:22 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:39:14 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:42:16 podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzonych przez Gminę Skąpe XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:44:07 podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Skąpe od Skarbu Państwa XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 14:31:06 przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy Skąpe XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:13:01 przegłosowanie poprawek do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za
2021-02-26 12:33:44 przyjęcie poprawki do projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt XXIX Sesja Rady Gminy Skąpe za